Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen Bona Fide Consulting Oy:n (jäljempänä BFC Oy)  rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Tietosuojaseloste on laadittu 20.06.2022  ja se on tarkistettu 22.06.2022

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Bona Fide Consulting Oy

Y-tunnus 3246673-7

Metsänvartijantie 2 a 7

90420 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi Hänninen, suvi.hanninen@gmail.com , +358 40 191 8838

3. Rekisterin nimi

Yrityksen uutiskirje-, asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakas- tai yhteistyökumppanuussuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jakaa tietoa BFC Oy:n  uutisista, tulevista koulutuksista ja tapahtumista tai ylläpitää tietoa muuta yhteistyötä / yhteydenpitoa varten asiakassuhteen tai muun kumppanuuden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin tai markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet, muut asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa itse tietojaan tietoisen suostumuksen antamisen jälkeen. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle BFC OY:n toimesta. 

BFC Oy  käyttää kuitenkin palveluntarjoajia, esimerkiksi Webnode-palvelua.  Jos jonkun palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat EU/ETA alueen ulkopuolella, varmistamme palvelutarjoajien valinnassa, että se on varmistanut, että tietojen siirtoon pätee tarvittavat mallilausekkeet (esim. komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tai muu hyväksytty-järjestely).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna BFC Oy:n sisällä ja pääsy tietoihin vaatii vahvan tunnistautumisen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työtehtävien kannalta se on olennaista.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, suvi.hanninen@gmail.com.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidylle. Tietosuojaseloste pidetään ajantasalla tietosuoja-asetuksen päivitysten yhteydessä.